Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Περίληψη διακύρηξης πρόχειρου διαγωνισμού για "Καθαρισμός αθλητικών χώρων ευθύνης ΔΑΠΠΟΣ"

Ο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στη διακήρυξη.


Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης  ανέρχεται ενδεικτικά  σε € 60.000,00 επιπλέον 9.600,00 ευρώ του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.
Η Εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :
      Τις διατάξεις:

  • του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
  • του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
  • της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
  • του άρθρου 133 του Ν.4270/2014 
  • την υπ’ αριθμόν 168 / 2015 Τεχνικής Έκθεσης του ΔΑΠΠΟΣ.
  • την 14/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 


Την εγγεγραμμένη δαπάνη στον Προϋπολογισμό 2015, στον ΚΑ 15.6277.001 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων άρθρο 61 Ν.3979/2011  ποσό 69.600,00 ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΔΑΠΠΟΣ, την 24 - 04 – 2015,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πμ έως 11.30 πμ, σε περίπτωση μη προσέλευσης ενδιαφερομένων επαναλαμβάνεται την 29 / 4 / 2015 και ώρα 10.30 πμ έως τις 11.30 πμ στον ίδιο χώρο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.  Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 10:00 πμ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν σχετική δραστηριότητα με το αντικείμενο των υπηρεσιών.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από το γραφείο του ΔΑΠΠΟΣ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2286024828 και το ε.μαιλ: dappossantorini@gmail.com, στο δικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ   www.promitheous.gov.gr. (ΑΔΑ: 68ΧΔΟΚΡΨ-ΒΘ8 -   Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 15PROC002707363)